تماس سریع با سرپرست شبکه

تلفن تماس با شبکه بهداشت و درمان صحنه  :

                                                              48327498

                                                              48332081