مترون بیمارستان معاون :

خانم فاطمه بیات

فاطمه بیات

کارشناس پرستاری