معرفی ریاست

 
دکتر هوشنگ بهاری

 رییس بیمارستان : سرپرست شبکه دکتر هوشنگ بهاریامیر خاکی
 مدیر بیمارستان : مهندس امیر خاکی    
         - سایر مسئولین :
1- مسئول فنی بیمارستان : دکتر بهرام آبادی
2- مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر منتظر (پاتولوژیست)
3- مسئول فنی داروخانه : دکتر شاکری
4- مسئول فنی رادیولوژی و سنوگرافی : دکتر بابلی (رادیولوژیست)
تلفن های تماس :48322572 و 48324371