معرفی ریاست

 

کمری

 ریاست بیمارستان: دکتر تیمور کمری 

امیر خاکی
 مدیر بیمارستان : مهندس امیر خاکی    
         - سایر مسئولین :
1- مسئول فنی بیمارستان : دکتر بهرام آبادی
2- مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر منتظر (پاتولوژیست)
3- مسئول فنی داروخانه : دکتر شاکری
4- مسئول فنی رادیولوژی و سنوگرافی : دکتر بابلی (رادیولوژیست)
تلفن های تماس :48322572 و 48324371