معرفی ریاست

 
ریاست بیمارستان : دکتر تیمور کمری مدیر بیمارستان : مهندس امیر خاکی