اورژانس

مسئول بخش :

آقای وحید حاتمی گروسی                     کارشناس پرستاری

 

سوپر وایزر بالینی :

احسان زنگنه                                     کارشناس پرستاری