فعالیت ها و برنامه ها:                                                                                                                

توانمندسازی کارشناسان
پیش بینی ، همکاری وهماهنگی در برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاصی ( دوازده کارگاه آموزشی با مجوز مرکز مدیریت ) جهت کارشناسان ستادی: کارگاه آموزشی پیش بینی شده به شرح ذیل می باشد : کارگاه آموزشی احیاء قلبی –ریوی –کارگاه آموزشی بهداشت محیط مدارس -  کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم در سالمندان –کارگاه مشاوره تنظیم خانواده - کارگاه آموزشی دستورالعمل بیمه روستایی –کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک انسان ودام –کا رگاه آموزشی معاینات سلامت دانش آموزان –       کارگاه آموزشی تغذیه دوران تحصیل -     کارگاه آموزشی مدیریت پسماند -    کارگاه آموزشی بیماریهای روانی - کارگاه آموزشی بیماریهای واگیر - کارگاه آموزشی اصول بهداشت کشاورزی
توانمندسازیکارکنان :
پیش بینی کارگاه ها و جلسات آموزشی مطابق نیاز سنجی انجام شده از کارکنان سایر گروه ها  . همکاری و هماهنگی در برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاصی جهت کارکنان مراکز بهداشتی درمانی . برگزاری پنج دوره کارگاه آموزشی احیاء
قلبی –ریوی جهت 182 نفر از کارکنان شبکه بهداشت ودرمان با همکاری مرکز فوریتهای پزشکی . برگزاری چهار دوره
بازآموزی جهت 85نفر از بهورزان در زمینه شیوه ها و روشهای آموزشی . برگزاری جلسات آموزشی در زمینه مباحث اختصاصی آموزش سلامت جهت رابطان آموزش وپرسنل رده میانی .
               
برنامه های مشارکتی:
بسیج سازندگی :
درراستای توسعه وتقویت محیط های حامی سلامت بویژه نیروی مقاومت بسیج تفاهم نامه ای درمورخ 11/9/88فیمابین ناحیه مقاومت بسیج سپاه و شبکه بهداشت  منعقد گردید که بدنبال اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه، اقداماتی به شرح ذیل  انجام گرفت.

-         معرفی 19 نفراز بسیجیان فعال از سوی بسیج سازندگی به عنوان مربی بسیجی به شبکه بهداشت ودرمان
-         تکثیر وتوزیع 19جلدجزوه راهنمای آموزشی تربیت مربی در بین مربیان بسیجی
-         تکثیروتوزیع.19 جلد جزوه راهنمای آموزشی برنامه بسیجی الگوی زندگی سالم
-         توزیع19جلدکتاب بسیجی ،الگوی زندگی سالم در بین مربیان بسیجی
-         برگزاری یک کارگاه چهار روزه جهت مربیان بسیجی در اسفند ماه سال 1388
-         درآبانماه سال 1387 50% ازحوزه ها وپایگاه های بسیج به شرح ذیل شروع به فعالیت نمودند
-         تعداد ساعت آموزش در کل کتاب بسیجی30ساعت
-         تعداد افراد آموزش دیده مورد انتظار در هر دوره 30نفر
-         تنظیم طرح درس جهت هر کدام از فصول کتاب
-         ارزشیابی پایانی از دوره ازافراد آموزش دیده
 
  حوزه های علمیه:
آموزش سلامت آ ن بخش از مراقبتهای بهداشتی است که برتاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده وبا مردمی آغاز می شود که سالم بوده و علاقه مند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند  .
بدیهی است نیل به این هدف نیاز مند همکاری و مشارکت گسترده کلیه سازمانها و نها دهای اجتماعی می باشد در جامعه دینی ما نقش روحانیت در عرصه های مختلف علمی وفرهنگی بر هیچ کس پوشیده نیست
 آموزش سلامت وقتی موثر است که از سوی افرادی معتبر و دارای نفوذ در مخاطبان ارایه گردد.
از طرفی مساجد و حوزه های علمیه که اولین پایگاه فرهنگی و تاریخی در اسلام و زمینه بستر بسیار مناسب به شمار می روند می توانند به کانون هایی برای توسعه آموزش سلامت در ابعاد مختلف جسمی ، روحی روانی ، اجتماعی و معنوی بدل شوند.لذا واحد آموزش سلامت با در اختیار گذاشتن 15 جلد از کتاب آیین تندرستی در حوزه ها ی علمیه خواهران و برادران زمینه را برای افزایش دانش وسواد بهداشتی طلاب نموده است ضمنا برگزاری جلسات آموزشی به مناسبتهای مختلف بهداشتی جهت طلاب از دیگر فعالیتها آموزشی در حوره ها می باشد
هماهنگی با دفتر امام جمعه وایراد سخنرانی به مناسبتهای مختلف بهداشتی جهت نماز گزاران از فعالیتهای آموزشی این واحد می باشد
فعالیتهای برون بخشی:
تشکیل جلسات آموزشی به مناسبتهای مختلف بهداشتی جهت رابطین ادارات ،ارسال پمفلت ،تراکتهای آموزشی به ادارات
تشکیل کمیته های برون بخشی با نمایندگان ادارات جهت بزرگداشت مناسبتهای بهداشتی.
 
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه:
ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت:
تشکیل کمیته های علمی آموزش سلامت:
پایش ،نظارت ،کنترل و ارزیابی فعالیتهادر مراکز و خا نه های بهداشت
لیست برنامه ها
• مدیریت مداخلات آموزشی در زمینه سه اولویت کشوری بهبود شیوه زندگی سالم


• مدیریت فعالیتها در حال اجرا
توانمندسازی
حوزه علمیه
بسیج
• ارزشیابی تولید رسانه
 فرم های ارزشیابی رسانه