بهداشت آب وفاضلاب

آب : - آب شرب شهر صحنه از چهار حلقه چاه ویک چشمه تامین میگردد که دردو مخزن ذخیره وپس از کلر زنی به کمک نیروی ثقل در شبکه توزیع میگردد.وظیفه تامین آب شهر به عهده آب و فاضلاب شهری و نیز فاقد تصفیه خانه می باشد.

بصورت ماهیانه و با توجه به جمعیت شهری نمونه برداری میکروبی از آب انجام شده و بصورت روزانه در صبح و بعد ازظهر وبا توجه به تراکم شهری کلر باقیمانده کنترل میشود.هر شش ماه یکبار هم با توجه به اعلام مرکز بهداشت استان نمونه برداری شیمیایی از منابع آب خام انجام وبه آزمایشگاه شیمی آب استان ارسال میگردد.نتایج آزمایشات میکروبی آب صد در صد قابل شرب و نتایج کلرسنجی آب صد در صد دارای کلر باقیمانده اعلام میگردد. 

      - آب شرب روستایی این شهرستان ، از 186 روستا تعداد 128 روستای آن تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی است و 58 روستا تا کنون تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی قرار نگرفته است که از این تعداد20 روستا فاقد شبکه لوله کشی می باشند که میزان دسترسی روستائیان به منابع بهسازی و شبکه عمومی آب94٪است .

فاضلاب:- فاضلاب شهری به شکل جمع آوری از طریق لوله کشی فاضلاب وفاقد کانال روباز می باشد. تصفیه خانه فاضلاب وجود ندارد و در مسیر راه صحنه به کرمانشاه  به لوله اصلی ختم شده واز شهر خارج میگردد.

-          فاضلاب روستایی از طریق چاه جاذب دفع میگردد اما تعداد محدودی از روستاها دارای سیستم جمع اوری فاضلاب می باشند.

آزمایشگاه: آزمایشگاه آب زیر نظر مرکز بهداشت فعالیت میکند که توسط واحد بهداشت محیط اداره می شود. آزمایشات انجام شده درمراحل احتمالی و تائیدی(شناسائی کلی فرم گرماپای) می باشد و از روش 9 لوله ای استفاده میگردد که در پایان سال86 تعداد 467 مورد ازمایش آب انجام گرفته است

آب

نظارت بر وضعیت بهداشتی منابع آب شهری و روستایی
- کلر سنجی آب شرب شهری و روستایی
- انجام نمو نه برداری و آزمون های میکروبی آب شهری و روستایی
- نظارت بر خطوط انتقال و توزیع در شبکه های آب شرب شهری و روستایی
- شرکت در جلسه های کمیته حفاظت کیفی آب
- برگزاری جلسات بین بخشی با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی
- تجهیز آزمایشگاه های آب شهر ستان ها و آزمایشگاه رفرانس
- انجام نمونه بردا ری های شیمیایی و فلزات سنگین از منابع آب شهری و روستایی
- برگزاری جلسات آموزش برای پرسنل آزمایشگاه و سایر کارکنان بهداشتی جهت ارتقاء اطلاعات علمی در خصوص بهداشت آب
- تهیه پمفلت و جزوات آموزشی در خصوص بهداشت آب

فاضلاب

تعریف فاضلاب:
به هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و مصرف شود و به هر دلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف خاص از دست بدهد اطلاق می شود .
آلوده کنندگی فاضلاب:
به عنوان مثال فاضلابهای خانگی معمولا محتوی یک درصد ناخالصی هستند و این مقدار شامل عوامل آلوده کننده مختلفی است که در صورت تخلیه در محیط زیست می تواند ضمن انتشار وشیوع انواع بیماری ها ، خسارتهای جبران ناپذیری در محیط زیست ایجاد نماید .
آلاینده های فاضلاب عوامل ذیل می تواند باشد :
1- میکرو ارگانیسم ها
2- مواد آلی ( محلول و غیر محلول )
3- مواد معدنی محلول
4- مواد روغنی شناور
5- مواد معلق و کلوئیدها
6- مواد رادیواکتیو
انواع فاضلاب ها:
فاضلاب ها بنا به مبدأ تولید به گروههای ذیل تقسیم میشوند :
1- فاضلاب های خانگی
2- فاضلاب های صنعتی
3- فاضلاب های سطحی
4- فاضلاب های کشاورزی


بوی فاضلاب:
بوی فاضلاب خانگی معمولا از گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی یا مواد افزوده شده به فاضلاب ناشی می شود . بوی فاضلاب تازه بوی مشخص و تا حدی ناخوشایند است اما بوی فاضلاب کهنه در اثر تجزیه غیرهوازی دارای بوی عفونی و بوی هیدروژن سولفید و خیلی نا خوشایند می باشد شبیه به بوی زهم ماهی ، لاشه گندیده ، کلم گندیده و تخم مرغ گندیده .
اصول کلی تصفیه فاضلاب:
بطورکلی اهداف تصفیه فاضلاب عبارتند از : جداسازی مواد معلق و شناور ، حذف موادآلی قابل تجزیه بیولوژیکی ، حذف میکرو ارگانیزم های بیماری زا ، حذف انگل وتخم انگلها ، جداسازی سموم و فلزات سنشگین و غیره .
انواع مکانیسم های تصفیه:
تصفیه فاضلاب به دو گونه صورت می گیرد :
1- تصفیه طبیعی
2- تصفیه غیرطبیعی
آزمایشگاه آب و فاضلاب