مشخصات پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی
سمت
محل خدمت


شاهین کارگر  

شاهین کارگر 

کارشناس مسئول
ستاد
قدرت الله کرانی
کارشناس بهداشت محیط
ستاد
شمسی مرادی
کارشناس بهداشت محیط
پایگاه شهری
          پگاه رحمتی      کارشناس بهداشت محیط
مرکز شماره دو
 میرزابیگی کارشناس بهداشت محیطمرکز سمنگان
اصغر یاوری
کارشناس بهداشت محیط
مرکز دینور
طاهره شجاع
کارشناس بهداشت محیط
مرکز شماره یک
 جعفر امیری      کاردان بهداشت محیط      کندوله-مویینه