بهبود شیوه زندگی سالم

بهبودشیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

رسالت برنامه سلامت سالمندان
 
رسالت این برنامه کاهش بارØبیماریهای اولویت داروقابل پیشگیری سالمندان از طریق طراحی برنامه های بهداشتیدرراستای تعهدهای ملی وبین المللی است.
گروه هدف اینبرنامه :
 کلیه سالمندان 69-60 سال درای مشکل اولی براساس نیاز سنجیØابتدای سال 138 (2 شهرستان کنگاور وروانسر پایلوت کشوری برنامه میباشند )

ارائه دهندگان خدمت :
مربیان آموزش دیده درخصوصشیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ( پرسنل رده میانی وبهورزان ) درشهرستان هایپایلوت ( کنگاور وروانسر )
تعریف برنامه بهبود شیوه زندگیسالم در دوره سالمندی:
دردوره سالمندی شخص ممکن است به دلیل محدویتهایمربوط به تغییرات پیری برای برآورده کردن نیازهای اساسی به کمک دیگران نیاز داشتهباشد. دراین راستا وافراد خانواده آنان امر مهمی است که میتواند بسیاری از مشکلاتناشی از تغییرات پیری را کنترل ویا به تعویق انداخته وسلامتی سالمندان راحفظ نماید.
هدف کلی برنامه:
بهبود شیوه زندگی سالم در دورهسالمندی
اهداف اختصاصی:
1.
افزایش درصد مربیانآموزش دیده
2.
افزایش درصد سالمندان آموزش دیده در شهرستان پایلوت و در کلاستان
3.
افزایش درصد سالمندان دارای دانش ماندگار
4.
افزایش درصد سالمنداندارای رفتار نسبتا" پایدار
استراتژیها:
1-آموزشواطلاع رسانی
2-
تقویت سیستم پیگیری
3-
تقویت سیستم ارجاع
4-
حمایت
5-
تقویت نظام بررسی و مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها
6-
تقویت زیرساخت های لا زم
فعالیتهای برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی:
10-
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه وارزشیابی آن
11-
پیگیری و جمع بندیگزارش عملکرد شهرستانها واستان وارسال به اداره سالمندان
12-
پیگیری و جمع بندیآمارهای مربوط به برنامه ها وکامپیوتری نمودن آن جهت بهره برداریهای لازم
13-
انجام و بهره برداری از نتایج طرحهای تحقیقاتی جهت استفاده دربرنامه ریزیها
14-
برگزاری آزمون به منظور نیاز سنجی آموزشی کارکنان
15-
برگزاری دوره های آموزشیو بازآموزی ارائه دهندگان خدمات برنامه های سالمندان
16-
آموزش عموم جامعهباتاکید برآموزش سالمندان وخانوتده آنها نمایندگان ادارات ، ارگانها و نیروهایمردمی درزمینه مراقبت سالمندان
17-
تشکیل هسته های آموزشی به تفکیک هر برنامه
9-
انجام فعالیتهای اطلاع رسانی وتبلیغاتی جهت آگاه سازی مردم وپرسنل
10-
پایش خانه های بهداشت توسط مراکز بهداشتی درمانی ضمن تحلیل نتایج ، طراحی مداخله وتهیه پسخوراند
11-
نظارت کارشناسان ستادی استان وشهرستان برواحدهای محیطیوطراحی و اجرای مداخلات و تهیه پسخوراند
12-
ورود نتایج پایشها ونظارتها در نرمافزار Excle توسط کارشناسان ستادی استان و شهرستانها
13-
ابلاغ دستورالعملهایعلمی اجرایی مربوط به برنامه به شهرستانهای تابعه ضمن نظارت براجراء
14-
تشکیل جلسات هماهنگی با واحدهای مرتبط درون ، بین و برون بخشی
15-
جلب مشارکتسایر بخش ها در سطوح مختلف

مراقبتهای ادغام یافتهسلامت سالمندان


گروه هدف این برنامه :
کلیه سالمندان بالای 60 سال (شهرستان پاوه پایلوت کشوری برنامه می باشد)

ارائه دهندگان خدمت :
مربیان آموزش دیدهدرخصوص مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان (پزشک، پرسنل رده میانی وبهورزان ) شهرستان پاوه)
تعریف اجزاء مراقبت های ادغام یافته سلامتسالمندان :
مراقبتهای ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر، نشانههای بالینی ساده ادغام یافته در سطح استفاده کننده از خدمت واقدامات تشخیصی موردنیاز به منظور تشخیص ودرمان بیماری است . دراین مدل از حداقل عوامل خطر ونشانه هایبالینی ممکن برای شناسایی زودرس بیماری ، درمان مناسب وارجاع بموقع استفاده شدهاست.عوامل خطر ، نشانه ها، علایم بالینی ، اقدام تشخیصی ، درمان ،مواردارجاعوپیگیری های موجود که در این مراقبت ها بکار گرفته شده است بهره گرفته از برنامههای کشوری ،منابع تخصصی طب سالمندی وهمچنین استفاده از نظرات کارشناسی واساتیدمرتبط با بیماریهای فاقد اداره متولی درمرکز مدیریت بیماریهااست .دراین مدل درمانودرکل توصیه های مورد نیاز برای سالمند براساس طبقه بندی است وسعی شده که این طبقهبندی ها تا جای ممکن به تشخیص دقیق بیماری ها نزدیک باشند.