برنامه تغذیه

                                                                    برنامه تغذیه

 رسالت :

مواجه شدن کشوربادوران گذرتغذیه ای که موجب شده ازیک طرف سوءتغذیه پروتئین انر‍ژی درکودکان وکمبودریزمغذیها ،گروههای  سنی مختلف جامعه رامتاثرسازدوازسوی

دیگرروندبیماریهای متابولیک ازجمله بیماریهای قلبی وعروقی ،دیابت ،سرطانها،چاقی ،

افزایش فشارخون وافزایش کلسترول خون روبه گسترش وهشداردهنده شود، توجه به

برنامه ریزی واجرای مداخلات مناسب تغذیه ای راباردیگربطورجدی مطرح می سازد.

طبعاً درطراحی واجرای برنامه های بهبودامنیت غذایی منطقه ، وجودکارشناسان تغذیه

درمعاونت بهداشتی ضروری است.

شرح وظایف کارشناس تغذیه :

تغذیه کودکان

1 ) برنامه حمایتی بهبودوضع تغذیه کودکان

2) همکاری باکارشناس برنامه کودکان

×      تهیه متون آموزشی تغذیه ای درزمینه گروههای غذایی ، تغذیه تکمیلی

نحوه مقوی ومغذی سازی غذای کودک ،تغذیه کودک 2-5 سال ، برگزاری

کلاس های آموزشی درزمینه تغذیه کودکان برای رده میانی بهداشت خانواده

×      شناسایی غذاهای بومی منطقه

×      همکاری بامهدهای کودک

×      آموزش همگانی درزمینه تغذیه ورشدکودک

×      مکمل یاری کودکان
مشاوره تغذیه با مادران دارای کودک اختلال رشدی

     تغذیه مادران

1-آموزش تغذیه دوران بارداری وشیردهی برای :

الف) مادران بارداروشیرده

ب) کارکنان بهداشتی ازسطح ستادی تامحیطی وبین بخشی

2- تهیه شعارهای بهداشتی تغذیه ای

3- تهیه پمفلت ساده جهت استفاده مادران
4- مشاوره تغذیه با مادران باردار

 

 

      برنامه تغذیه جوانان ومدارس

1-     برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختردبیرستانی ازطریق آموزش تغذیه

      وآهن یاری

2-     تهیه متون آموزشی

تغذیه سالمندان

 

   برنامه ارتقاءفرهنگ وسوادتغذیه ای جامعه وبهبودشیوه زندگی

 

1-     طراحی وتهیه مطالب آموزشی مناسب برای عموم مردم درقالب پمفلت و...

2-     برگزاری جلسات وکلاس های آموزشی برای بهورزان

3-     مشارکت فعال دربرگزاری بسیج های همگانی ومناسبت های خاصجج

4-برنامه های آموزشی مصرف صحیح روغن

الف- بررسی دوره ای وضعیت مصرف روغن درشهروروستا

ب - برگزاری کلاس ةای آموزشی درسطوح مختلف

ج - تهیه مطالب آموزشی