مشخصات پرسنل واحد

 

کارشناس مسئول : فریبا نیکرو


کارشناس برنامه مادران : فرشته بابا حیدریان 

 کارشناس برنامه سالمندان :نو شین نعمتی 


پرسنل 4
کارشناس تغذیه : فرشته نیک پی


 
کارشناس کودکان: نسرین رضایی چغاگلانی