معرفی واحد

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان صحنه درتاریخ 23/7/87 افتتاح گردید کلیه آزمایشات واحدهای بهداشتی تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان دراین آزمایشگاه اعم از پذیرش مراجعین معرفی شده از درمانگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت و مراجعین معرفی شده توسط پزشکان سطح شهر میباشد.
 
مسئول آزمایشگاه :  ماریا کریمی کارشناس علوم آزمایشگاهی
                       فرشته حقیقی کاردان علوم آزمایشگاهی
                      زینب اسکندری کارشناس میکروبیولوژی
                      پریسا اسدی کاردان علوم آزمایشگاهی
                      حسین کهریزی کارشناس میکروبیولوژی