فعالیت های واحد دارویی

ــ تهیه و توزیع داروهای طرح مادران و کودکان و داروهای پیشگیری از بارداری طبق برآورد های واحد بهداشت خانواده در سال 87 به مبلغ 277/967/364
 
ــ تهیه و توزیع داروهای طرح بیمه روستایی در سال 87طبق آخرین دستورالعملهای ارسالی به مبلغ 394/327/702 هفتصد و دومیلیون و سیصدوبیست و هفت هزار و سیصدو نودو چهار ریال
 
ــ در مجموع مبلغ کل خرید دارو در سال 86   ـ 671/294/067/1 یک میلیاردو شسصت وهفت میلیون و دویست و نودو چهار هزارو شیشصدو هفتاد ویک ریال
 
ــ با توجه به بررسی واحد گسترش کمترین کسورات در طرح بیمه روستایی مربوط به واحد دارویی بوده است 0
 
ــ مدت زمان میانگین تحویل دارو به مراکز بعد از درخواست کمتر از سه روز بوده است 0
 
ـ اعلام آخرین تغییرات مربوط به قیمت دارو بصورت مرتب در اسرع وقت صورت گرفته 0
 
ــ درمورد طرح امنیت کنتراسپتیو ها تشکیل دو کلاس آموزشی با همکاری و هماهنگی واحد بهداشت خانواده 0
 
ــ تهیه و توزیع شیر خشک طبق جداول درسال 86 به گونه ای که هیچ کمبودی در مراکز در طول سال نداشته ایم 0
 
ــ بعداز نصب نرم افزار دارویی کاربرروی این نرم افزار با دادن اطلاعات پایه شروع شده و کلیه امور مربوط به واحد دارویی بصورت اتوماسیون صورت می گیرد 0
 
ــ ارائه آمار ماهیانه به مرکز بهداشت استان بصورت کامپیوتری صورت می پذیرد 0
 
ــ تهیه ، شماره گذاری و پلمپ دفاتردارویی قبل از پایان سال 86 برای کلیه مراکز جهت سال مالی 87 صورت گرفته است 0
 
ــ جمع آوری و بررسی انبارگردانی مراکز در سال 86 صورت گرفته است 0
 
ــ تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز واحد بهداشت دهان ودندان و مدارس انجام شده 0 0
 
ــ در مورد خرید دارو کلیه اسناد مربوط به درخواست خرید ، رسید انبار بصورت کامپیوتری تهیه و تکمیل امضاء شده در موعد مقرر تحویل ذیحسابی شبکه گردیده است 0
 
ــ خرید دارو از شرکت های دارویی در موارد خاص ( مانند جایزه جنسی ) صورت گرفته و این جوایز جنسی دررسید انبار ثبت گردیده است 0
 
ــ همکاری با نیروی انتظامی در مورد داروهای خارجی غیر مجاز و انتقال این داروهای کشف شده به انبار دارویی معاونت غذا ودارو به مبلغ 000/870/37 سی و هفت میلیون و هشتصدو هفتاد هزار ریال صورت گرفته 0
 
ــ تهیه سی دی موجودی دارو در پایان سال 86 و ارسال آن برای پشتیبان نرم افزار دارویی انجام شده 0