مشخصات مسئول و کارکنان امور دارویی:

مسئول واحد :                                 محسن محمدی

تکنسین دارویی:                            علــی بیاتـی