معرفی واحد

دکتر عزیزی

کارشناس مسئول واحد: دکتر آرش عزیزی
(دندانپزشک)

________________________________

پرسنل شاغل در کلینیک امام علی(ع):
- دکتر حمید اکبری
- دکتر فرزاد قبادی

پرسنل شاغل در مرکز روستایی میانراهان :
دکتر حجت کنعانی
پرسنل شاغل در مرکز روستایی سمنگان:
- دکتر سیروس محمدی