عملکرد واحد درسال87

عملکرد سال 1387 واحد طرح وگسترش شهرستان صحنه
 
1-        اخذ قرارداد با 9 نفر پزشک جدیدالورود به بیمه روستایی و پزشک خانواده
2-        بررسی عملکرد پزشکان و مامای طرف قرارداد بیمه روستایی برابر چک لیست وزارتخانه هر سه ماه یکبار
3-       ارائه گواهی کار پزشکان و ماماهای طرف قرارداد بیمه روستایی به مدیریت محترم شبکه
4-       کنترل فعالیت پزشکان و ماماها و رده میانی مراکز تحت پوشش شبکه
5-       پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش به همراه تیم کارشناسی (90 مورد )
6-       برنامه ریزی تیم کارشناسی در اول هر ماه و هماهنگی بین واحدهای ستادی
7-       مکاتبه و هماهنگی با اداره کل بیمه خدمات درمانی درخصوص پرداخت سرانه جمعیت تحت پوشش روستایی و عملکرد پزشک خانواده
8-       وارد کردن اطلاعات زیج حیاتی 86 و تحویل به مرکز بهداشت استان کرمانشاه
9-        بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده و درخواست نیروهای طرحی مورد نیاز شبکه
10-       پیگیری و درخواست زمین با کاربری بهداشتی درمانی واقع درشهرک امام خمینی(ره) حدود 5000 متر مربع
11-       تکمیل 99 درصد پرونده سلامت جمعیت تحت پوشش روستایی
12-      پیگیری و درخواست زمین با کاربری بهداشتی درمانی واقع در شهرک بسیج به مساحت 2500 متر مربع
13-      کل جمعیت تحت پوشش طرف قرارداد بیمه روستایی 44929 نفر
14-      جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی طرف قرارداد بیمه روستایی 40118 نفر
15-      جمعیت تحت پوشش سایر بیمه ها 3890 نفر
16-     تعداد پرونده سلامت تکمیل شده برای جمعیت تحت پوشش 9950 نفر
17-      حقوق پرداخت شده طی سال 86 به پزشک و ماما طرف قرارداد بیمه روستایی 950462000 ریال
18-      کل مراجعات درمانی به پزشک خانواده (طی سال 86 ) 57753 نفر
19-      کل مراجعات درمانی به ماما 19855 نفر
20-      کل ارجاعات به متخصص 3124 نفر
21-      کل مراجعه بیمه شدگان روستایی به داروخانه 35667 نفر
22-      کل مراجعه رادیولوژی 884 نفر
23-     کل مراجعه به آزمایشگاه 1949 نفر
24-     تعداد پزشک خانواده ( بیمه روستایی ) 12 نفر
25-     تعداد مامای طرف قرداد بیمه روستایی 9 نفر
26-     تعداد دهگردشی 2178