آموزشگاه بهورزی

برنامه ها و فعالیت های آموزش بهورزی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای دو سیاست تقدم خدمات پیشگیری بر درمان و اولویت مناطق محروم و روستایی بر شهری در برخورداری از خدمات بهداشتی در دستور کاربرنامه ریزان نظام سلامت قرار گرفت. این سیاست ها که منطبق بر عنصر اعتقادی و بصیرت الهی مکتب حیاتبخش ما بود ،توانست اصل عدالت را به عنوان زیر بنای نظام ارائه خدمات تندرستی در کشور بنا نهد . تا ثیرات سازنده این سیاست ها منجر به تولید نگر ش های جدید ، برنامه ریزی های مداوم و ارتقاء روز افزون سطح سلامت جامعه شد ،به طوری که در عرض دو دهه پس از اجرای آن شاخص های تندرستی در کشور بهبود چشمگیری نشان داد . تاسیس و بسط خانه های بهداشت ، خدمات بهداشتی و درمانی را به محل کار و زندگی محروم ترین مردم ما کشاند ، همانان که امام راحل در موردشان این گونه سفارش کردند : (( به مردم روستایی رسیدگی کنید که زبان گفتن ندارند . )) و امروز بهورزان مظهر این میراث گرانبهای عدالت طلبی بر خاسته از گوهر مکتب ما هستند .
روند جدیدی که موجب اهمیت مدیریت منابع انسانی در تئوری و عمل گردیده نقش و رسالت این منبع استراتژیک به عنوان مهم ترین عامل تامین کیفیت جامع و بهره وری در سازمان ها است . بر خوردار ی ساز مان ها از نیروی انسانی متعهد و با انگیزه همراه با دانش و تجربه کافی به منظور تحقق اهداف سازمانی زیر بنای اصلی توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه است .
مرکز بهداشت شهرستان صحنه نیز خود را متعهد میداند که در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه در زمینه های مختلف موجبات سلامتی مردم را فراهم آورد وکوشش می نماید که با گسترش سطح اطلاعات و آموزش و تقویت جایگاه مراکز آموزش بهورزی نسبت به ارتقا وضعیت موجود در مناطق روستایی بر اصل رضایت مردم الگوی مناسبی را ارائه نماید و همچنین در تدارک برنامه ای است که در آن محور فعالیتهای مراکز آموزش بهورزی خود را ارتقای کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی و بازآموزی قرار دهد و برنامه های ذیل را سر لوحه کار خود قرار می دهد.