معرفی واحد

کارشناس مسئول :

پرسنل 13
                         محمد محمدیکارشناس بیماریهای واگیر :

پرسنل 12
                                 محمدامین چراغیکارشناس بیماریهای غیر واگیر :

پرسنل 3
                                  رستم بهمنیکارشناس بهداشت روان :

                                     سمیه جعفری