معرفی واحد

کارشناس مسئول :

پرسنل 13
                         محمد محمدی



کارشناس بیماریهای واگیر :

پرسنل 12
                                 محمدامین چراغی



کارشناس بیماریهای غیر واگیر :

پرسنل 3
                                  رستم بهمنی



کارشناس بهداشت روان :

                                     سمیه جعفری