کارگاههای تحت پوشش در سال89

           

                                                  توزیع کارگاهها وشاغلین آنها در منطقه (شهر روستا صنعت )

                                               عنوان
نوع کارگاه
                       کارگاه
                      شاغلین
موجود
شناسایی شده
تحت پوشش بازدید
موجود
شناسایی شده
تحت پوشش بازدید
تحت پوشش معاینات
خانگی
10
10
10
12
12
12
8
 
 
غیر خانگی
 
20 > نفر
333
333
333
553
553
553
310
49-20 نفر
2
2
2
42
42
42
35
499-50 نفر
1
1
1
72
72
72
72
500 < نفر
-
-
-
-
-
-
-