عملکرد واحد

عنوان
جمعیت
تعداد
درصد
تزریقات
44592
8643
3/19
پانسمان
44592
284
6/0
نسخه
44592
16378
7/36
خدمات مراجعین سرپایی شهری شش ماهه اول سال 87
عنوان
جمعیت
تعداد
درصد
تزریقات
40386
751
8/1
نسخه
40386
3016
4/7
 
خدمات مراجعین سرپایی روستایی شش ماهه اول سال 87
عنوان
جمعیت
مراجعین
درصد
پزشک
44592
16261
6/3
دندانپزشک
44592
1472
3/3
مامایی
44592
3844
6/8

خدمات مراجعین سرپایی شهری شش ماهه اول سال 87
عنوان
جمعیت
مراجعین
درصد
تزریقات
40386
10785
7/26
پانسمان
40386
1975
8/4
نسخه
40386
4538
2/11