سرپرست مرکز

 دکتر مریم حصاری :

پزشک عمومی

 

ساعت کار مرکز از 8 صبح تا 4 بعدازظهر