سرپرست مرکز

 
دکتر مهرداد اکرادی

سرپرست مرکز :

دکتر مهرداد اکرادی

پزشک عمومیساعت کار مرکز : 8 صبح تا 4 بعداز ظهر