سرپرست مرکز


دکتر سیامک مجیدیان

سرپرست مرکز:

دکتر سیامک مجیدیان

پزشک عمومی

_____________________________________________________________________________


عکس 

 دکتر غلامعلی نوری :

پزشک عمومی

_________________________________________________________________________________________

ساعت کار مرکز : 8 صبح تا 4 بعداز ظهر