سرپرست مرکز

دکتر منوچهر محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر منوچهر محمدی

پزشک عمومی


ساعت کار مرکز: 8 صبح تا 14