----------------------------------------------------------------------------

رئیس مرکز بهداشت شهرستان:  مهندس علی اشرف حیدری

11