معاونت امور درمان و ریاست بیمارستان معاون

دکتر حجت بهرام آبادی 

متخصص جراحی عمومی

تلفن دفتر: 48322572