معاونت امور درمان و ریاست بیمارستان معاون

 

دکتر تیمور کمری

متخصص بیماری های داخلی

تلفن دفتر: 48322572