معاونت امور درمان و ریاست بیمارستان معاون

 

دکتر تیمور کمری

متخصص بیماریهای داخلی

تلفن دفتر: 48322572