واحد نظارت بر درمان

کارشناس مسئول نظارت بر درمان: 


سرکار خانم شهین کریمی نیا


تحصیلا ت: کارشناس پرستاری


عنوان پست سازمانی:پرستار

 سوابق کاری:


  86/8/15 الی 89/10/14 پرستاربخش داخلی –جراحی واطفال بیمارستان دکتر معاون  صحنه

  89/10/15 الی 93/2/9 سرپرستار بخش  داخلی –جراحی واطفال بیمارستان دکتر معاون صحنه

  93/2/10  الی 93/12/9  مدیر بیمارستان دکتر معاون صحنه

  93/12/10 کارشناس مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان صحنه .......ادامه دارد