جهانشاه  

مدیر امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه

آقای جهانشاه نورمحمدی

کارشناس مدیریت بازرگانی