آشنایی با گروه

متصدی بایگانی شبکه بهداشت ودرمان

اله یار ابراهیمیان 

اله یار ابراهیمیان

تحصیلات :دیپلم

___________________________________________________________________________________________

 متصدی دبیرخانه شبکه بهداشت ودرمان

عاطفه فخاری 

تحصیلات : دیپلم

___________________________________________________________________________________________