معرفی واحد

  حسابدار مسئول مرکز بهداشت

فرامرز شهسواری 

فرامرز شهسواری

تحصیلات : کارشناس حسابداری

____________________________________________________________________________________________

مسئول رسیدگی

بهمن یادگاری

تحصیلات :دیپلم

___________________________________________________________________________________________

حسابدار

مسعود یوسفی

تحصیلات :کارشناس حسابداری

___________________________________________________________________________________________

حسابدار

شیرزاد مرادی

تحصیلات  :کارشناس ارشد مدد کاری

__________________________________________________________________________________________

کارشناس بودجه

شهره قانعی

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی

____________________________________________________________________________________________