معرفی بیمارستان معاون

بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه

مدیر بیمارستان : مهندس امیر خاکی

کد پستی : 6746133113

ایمیل : drmoaven_hos@kums.ac.ir

شناسه ملی بیمارستان : 14000284540

بیمارستان  ۶۴ تختخوابی معاون صحنه با 55 سال سابقه فعالیت درمانی

شامل بخش های : داخلی جراحی مردان، داخلی جراحی زنان، اطفال، اتاق عمل، زایشگاه، اورژانس، دیالیز، پاراکلینیک و کلینیک تخصصی


 
   بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان :
 
1-       آزمایشگاه
2-       رادیولوژی
3-       کلینیک تخصصی
 
  
بخش اداری بیمارستان شامل :
 1- رئیس بیمارستان : دکتر تیمور کمری
 2- مدیر بیمارستان : مهندس امیر خاکی
 3- امور اداری و کارگزینی : فیروزه اعظمی
 4- واحد درآمد بیمارستان : بهمن خنجری
 5- کارپردازی بیمارستان : شمس اله شاه حسینی

  6- امین اموال بیمارستان : غلامعلی فرهادی

  7- پذیرش آمار و مدارک پزشکی : خدیجه رشیدی