معرفی بیمارستان معاون

بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه

مدیر بیمارستان جناب آقای مهندس امیر خاکی

کد پستی : 6746133113

ایمیل : drmoaven_hos@kums.ac.ir

شناسه ملی بیمارستان : 14000284540

مجهز به سیستم HIS

بیمارستان  25 تختخوابی معاون صحنه با 55 سال سابقه فعالیت درمانی  دارای اورژانس و چهار بخش

 
درمانی بشرح ذیل میباشد:
 
بخشهای درمانی :


     1- بخش داخلی جراحی اطفال زنان و زایمان
 
     2- اتاق عمل
 
    3- زایشگاه
 
   4- همو دیالیز

 
   بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان :
 
 1-       آزمایشگاه
 2-       رادیولوژی
 3-       کلینیک تخصصی
 4-       گفتار درمانی
 5-        پذیرش آمار و مدارک پزشکی
 
  
بخش اداری بیمارستان شامل :
 1- رئیس بیمارستان : دکتر هوشنگ بهاری
 2- مدیر بیمارستان : آقای مهندس امیر خاکی
 3-امور اداری و کارگزینی : فیروزه اعظمی
 4- واحد دبیرخانه و بایگانی :
 5- واحد درآمد بیمارستان :بهمن خنجری
 6- کارپردازی بیمارستان : شمس اله شاه حسینی

  7- امین اموال بیمارستان : غلامعلی فرهادی