سرپرست مرکز

 سرپرست مرکز :

دکتر طاهره خراسانی

پزشک عمومی


ساعت کار مرکز : 8 صبح تا 14