امور عمومی

مسئول امور عمومی: 

مهدی رحیمی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

َ


تاریخ بروزرسانی : ۶ دی ۱۴۰۱ ۲۱:۰۷