واحد نظارت بر درمان

 

کارشناس مسئول نظارت بر درمان :

سرکار خانم شهین کریمی نیا

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری