دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / گروه بهداشت محیط / بخشنامه آیین نامه و دستور العمل