دفتر پرستاری

 

مدیر خدمات پرستاری: خانم راشین زارعی

سوپروایزرهای بیمارستان

-         خانم شهره قزوینه                 سوپروایزر آموزش سلامت

-         خانم بهاره نوروزی                 سوپروایزر بالینی در گردش

-         خانم منیره رحمانی               سوپروایزر بالینی در گردش

-         خانم یاسمن طمری              سوپروایزر بالینی در گردش

      -         خانم رویا حقیقی                  سوپروایزر بالینی در گردش

     -         خانم سهیلا جعفری                سوپروایزر بالینی در گردش

-        خانم ویدا باوند پور                سوپروایزر بالینی در گردش

 

شماره تماس دفتر مدیر بیمارستان :       48324371