سرپرست مرکز

دکتر رشیدی

 

 

 

 

 

 

 

مسئول مرکز :

دکتر محمد رشید رشیدی

پزشک عمومی