معرفی

 

مسئول آموزشگاه بهورزی :

پرسنل 14

فرحناز دژآگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴