نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی شهرستان

معرفی شبکه

ریاست و معاونین

ریاست شبکه

معاونت بهداشتی

معاونت درمان

واحد نظارت بر درمان

روابط عمومی

حراست

امور عمومی

امور مالی

آشنایی با گروه

امور اداری

معرفی واحد

مرکز بهداشت

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

تماس با واحدها

آرشیو

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

آموزشگاه بهورزی

رابطین سلامت

آمارو فن آوری اطلاعات

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

تماس با گروه

آرشیو

گروه بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت مادران

سلامت کودکان

سلامت سالمندان

بهبود تغذیه جامعه

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

بهداشت اماکن عمومی

بهسازی محیط

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

توسعه مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

بهداشت هوا

آمارو فن آوری اطلاعات

شاخصها و عملکردها

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

آرشیو

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای مشترک انسانو حیوان
بیماریهای منتقله از طریق آب ومواد غذایی
بیماریهای قابل پیشگیری از طریق واکسن
بیماریهای رفتاری،هپاتیتb.c
سل وجذام
آنفلوانزا
مالاریا

بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای قلب و عروق،
تالاسمی
غربالگری دیابت و فشار خون بالا
پیشگیری از سرطان
جامعه ایمن و پیشگیری از حوادث
برنامه غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

برنامه های استراتژیک

آنفلوانزای نوعa

آمارو فن آوری اطلاعات

شاخصها و عملکردها

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

آرشیو

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت قالیبافی

کنترل صدا

بهداشت کشاورزی

آزبست

ماده 5 پسماند

ساماندهی روشنایی محیط کار

ارگونومی

آمار وفن آوری اطلاعات

شاخصها و عملکردها

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با گروه

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

آرشیو

واحد سلامت جوانان و مدارس

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آمار وفن آوری اطلاعات

شاخصها و عملکردها

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با واحد

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

آرشیو

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

آمار وفن آوری اطلاعات

شاخصها و عملکردها

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با واحد

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

آرشیو

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

بیماریهای منتقله از طریق آب ومواد غذایی

آمار وفن آوری اطلاعات

ارسال و دریافت فایل

تماس با واحد

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

آرشیو

واحد امور دارویی

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه های آموزشی

پایش ونظارت

خرید کنتراسپتیوها

خرید سایر اقلام داروئی

آمار وفن آوری اطلاعات

شاخصها و عملکردها

نرم افزار تخصصی گروه

تماس با واحد

بخشنامه آیین نامه و دستور العمل

آرشیو

واحد آمارو فن آوری اطلاعات

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

آماروجمعیت

کودکان 1 تا 59 ماهه

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد امور عمومی

تماس باواحد

آرشیو

آشنای با گروه

آموزشگاه بهورزی

واحد بهداشت روان

برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی

برنامه کشوری بهداشت روان

برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد

مهارت های زندگی

بیمارستان

معرفی و تاریخچه

ریاست

دفتر

سوپروایزر

مترون

کلینیک تخصصی

مدیریت بحران

فرماندهی و ستاد

فوریت ها

مراکز بهداشتی

مرکز شماره 1

سرپرست مرکز

مرکز شماره 2

سرپرست مرکز

پایگاه شهری

سرپرست مرکز

مرکز سمنگان

سرپرست مرکز

مرکز دینور

سرپرست مرکز

مرکز مویینه

سرپرست مرکز

مرکز درکه

مرکز کندوله

سرپرست مرکز

تماس با رئیس شبکه

آدرس

تالار گفتگو

نقشه سایت