کشاورزی

طرح بهداشت کشاورزی
رشد وتوسعه کشاورزی یکی از بارزترین آرمانهای ملی میباشد.تحقق این آرمان درگرو تغییرات اساسی در ساختار کشا ورزی موجود ،مشارکت نیروها،مدیریت وبهره برداری مطلوب ازمنابع،امکانات ،
سازماندهی ،هدایت سنجیده وبرنامه ریزی شده به شیوه عملی وعقلانی است.
نقش حیاتی استراتژیک بخش کشاورزی درنظام اقتصادی ،اجتماعی کشور ورسالت سنگینی که درپیشبردتوسعه ملی وتامین نیازهای اساسی جامعه به عهده بخش کشاورزی است بر اهمیت ولزوم برنامه ریزی افزوده است.
با توجه به اینکه سالانه حدود170هزار نفر از کشاورزان به دلیل حوادث شغلی کشته میشوند.(این بدان معنی است که ریسک مرگ در کشاورزان2 برابر سایر مشاغل است) وبعلاوه به دلیل عدم پوشش کافی خدمات بهداشتی وعدم گزارش آسیب ها آمار بیش آن چیزی است که بیان می گردد.به منظور صیانت از کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار اولین قدم شناخت مخاطرات، بیماریهاوعوارضی است که
که ممکن است سلامت کشاورزان را به مخاطره اندازد.طرح بهداشت کشاورزی درسال 1386 به منظور حفظ ارتقاء سلامت کشاورزان فعال گردیده است.
اقدامات انجام شده درراستای طرح عبارت است از:
1-آمارگیری وسرشماری کارگاههای کشاورزی صنعتی به صورت سالیانه
2-بازدیدوبررسی وضعیت کارگاههای کشاورزی صنعتی
3-انجام معاینات پزشکی وپاراکلینیکی شاغلین کشاورزان(صنعتی وسنتی)
4-آموزش مستمر به کشاورزان درزمینه عوامل زیان آور وبیماریهای ناشی از کار