کشاورزی

طرح بهداشت کشاورزی
رشد و توسعه کشاورزی یکی از بارزترین آرمان های ملی میباشد. تحقق این آرمان درگرو تغییرات اساسی در ساختار کشا ورزی موجود، مشارکت نیروها، مدیریت وبهره برداری مطلوب ازمنابع، امکانات، سازماندهی، هدایت سنجیده وبرنامه ریزی شده به شیوه عملی وعقلانی است.
نقش حیاتی استراتژیک بخش کشاورزی درنظام اقتصادی، اجتماعی کشور ورسالت سنگینی که در پیشبرد توسعه ملی وتامین نیازهای اساسی جامعه به عهده بخش کشاورزی است بر اهمیت و لزوم برنامه ریزی افزوده است.
با توجه به اینکه سالانه حدود 170هزار نفر از کشاورزان به دلیل حوادث شغلی کشته میشوند. (این بدان معنی است که ریسک مرگ در کشاورزان 2 برابر سایر مشاغل است) و بعلاوه به دلیل عدم پوشش کافی خدمات بهداشتی وعدم گزارش آسیب ها آمار بیش آن چیزی است که بیان می گردد. به منظور صیانت از کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار اولین قدم شناخت مخاطرات، بیماریهاوعوارضی است که ممکن است سلامت کشاورزان را به مخاطره اندازد. طرح بهداشت کشاورزی درسال 1386 به منظور حفظ ارتقاء سلامت کشاورزان فعال گردیده است.
اقدامات انجام شده درراستای طرح عبارت است از:
1- آمارگیری وسرشماری کارگاههای کشاورزی صنعتی به صورت سالیانه
2- بازدید و بررسی وضعیت کارگاههای کشاورزی صنعتی
3- انجام معاینات پزشکی و پاراکلینیکی شاغلین کشاورزان (صنعتی وسنتی)
4- آموزش مستمر به کشاورزان درزمینه عوامل زیان آور وبیماری های ناشی از کارتاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۱۰