بهداشت محیط در شرایط اظطراری

کمیته بحران تشکیل و در مواقع اضطراری با مدیریت بهداشت محیط فعال می شود که متشکل از کارشناس    مسئول بهداشت محیط ، کارشناس بهسازی محیط ، کارشناس بهداشت حرفه ای و کارشناس بهداشت مواد غذایی و مستقر در ستاد می باشد