بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کمیته بحران تشکیل و در مواقع اضطراری با مدیریت بهداشت محیط فعال می شود که متشکل از کارشناس مسئول بهداشت محیط، کارشناس بهسازی محیط، کارشناس بهداشت حرفه ای و کارشناس بهداشت مواد غذایی و مستقر در ستاد می باشد.

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۱۸