بهبود شیوه زندگی سالم

بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی


ارائه دهندگان خدمت :
مربیان آموزش دیده درخصوص شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
 
تعریف برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی:
در دوره سالمندی شخص ممکن است به دلیل محدویتهای مربوط به تغییرات پیری برای برآورده کردن نیازهای اساسی به کمک دیگران نیاز داشته باشد. در این راستا و افراد خانواده آنان امر مهمی است که می تواند بسیاری از مشکلات ناشی از تغییرات پیری را کنترل و یا به تعویق انداخته و سلامتی سالمندان را حفظ نماید.
 
هدف کلی برنامه:
بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
 
 اهداف اختصاصی:
افزایش درصد مربیان آموزش دیده
-
افزایش درصد سالمندان آموزش دیده در شهرستان پایلوت و در کلاستان
-
افزایش درصد سالمندان دارای دانش ماندگار
-
افزایش درصد سالمندان دارای رفتار نسبتا" پایدار
 
استراتژیها:
-آموزش و اطلاع رسانی
-
تقویت سیستم پیگیری
-
تقویت سیستم ارجاع
-
حمایت
-
تقویت نظام بررسی و مراقبت اپیدمیولوژیک و مدیریت داده ها
-
تقویت زیرساخت های لازم
 -فعالیتهای برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
-
تدوین برنامه عملیاتی سالیانه وارزشیابی آن
-
پیگیری و جمع بندی گزارش عملکرد شهرستانها واستان وارسال به اداره سالمندان
-
پیگیری و جمع بندی آمارهای مربوط به برنامه ها و کامپیوتری نمودن آن جهت بهره برداری های لازم
-
انجام و بهره برداری از نتایج طرح های تحقیقاتی جهت استفاده در برنامه ریزی ها
-
برگزاری آزمون به منظور نیاز سنجی آموزشی کارکنان
-
برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی ارائه دهندگان خدمات برنامه های سالمندان
-
آموزش عموم جامعه با تاکید برآموزش سالمندان و خانواده آنها نمایندگان ادارات، ارگانها و نیروهای مردمی در زمینه مراقبت سالمندان
-
تشکیل هسته های آموزشی به تفکیک هر برنامه
انجام فعالیتهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی جهت آگاه سازی مردم و پرسنل
-
پایش خانه های بهداشت توسط مراکز بهداشتی درمانی ضمن تحلیل نتایج، طراحی مداخله و تهیه پسخوراند
-
نظارت کارشناسان ستادی استان و شهرستان برواحدهای محیطی وطراحی و اجرای مداخلات و تهیه پسخوراند
-
ورود نتایج پایش ها ونظارتها در نرم افزار Excle توسط کارشناسان ستادی استان و شهرستان ها
-
ابلاغ دستورالعمل های علمی اجرایی مربوط به برنامه به شهرستان های تابعه ضمن نظارت بر اجراء
تشکیل جلسات هماهنگی با واحدهای مرتبط درون، بین و برون بخشی
جلب مشارکت سایر بخش ها در سطوح مختلف

مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان

گروه هدف این برنامه :
کلیه سالمندان بالای 60 سال (شهرستان پاوه پایلوت کشوری برنامه می باشد)

ارائه دهندگان خدمت :
مربیان آموزش دیده درخصوص مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان
 
تعریف اجزاء مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان :
مراقبت های ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر، نشانه های بالینی ساده ادغام یافته در سطح استفاده کننده از خدمت و اقدامات تشخیصی مورد نیاز به منظور تشخیص ودرمان بیماری است. در این مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی ممکن برای شناسایی زودرس بیماری، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شدهاست. عوامل خطر، نشانه ها، علایم بالینی، اقدام تشخیصی، درمان ،موارد ارجاع و پیگیری های موجود که در این مراقبت ها بکار گرفته شده است بهره گرفته از برنامه های کشوری، منابع تخصصی طب سالمندی و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی و اساتید مرتبط با بیماری های فاقد اداره متولی در مرکز مدیریت بیماریها است .دراین مدل درمان و در کل توصیه های مورد نیاز برای سالمند براساس طبقه بندی است و سعی شده که این طبقه بندی ها تا جای ممکن به تشخیص دقیق بیماری ها نزدیک باشند.

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۳:۴۳