برنامه ایمنسازی

برنامه ایمن سازی
برنامه ایمن سازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور
توضیحات
نوع واکسن
سن
در کودکان زیر یک سال، مقدار واکسن« ب. ث. ژ » (05/0)    
 میلی لیتر معادل نصف دوز بالغین است.
ب. ث. ژ- فلج اطفال*
 
هپاتیت ب **
بدو تولد
 
سه گانه- فلج اطفال- هپاتیت ب
2 ماهگی
 
سه گانه - فلج اطفال
4 ماهگی
 
سه گانه- فلج اطفال هپاتیت ب
6 ماهگی
این واکسن شامل واکسنهای سرخک، سرخجه و اوریون می‌باشد.
MMR
12 ماهگی
 
سه گانه- فلج اطفالMMR
18 ماهگی
 
سه گانه - فلج اطفال
6-4 سالگی***
برنامه ایمنسازی کودکان
 
برنامه ایمنسازی کشور از تجربیات موفق ملی و بین المللی در زمینه بهداشت عمومی است. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از زیر ساختار قدرتمند شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی و کارکنان دلسوز آن و همچنین از نظام علمی مراقبت از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و زنجیره سرد مناسب توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز جامعه داده و بیش از 97 درصد گروه هدف را تحت پوشش واکسیناسیون عمومی قرار دهد. شاخصهای پوشش در روستاها و شهرها حاکی از عدالت در توزیع منابع سلامتی برای تمام مردم است.
 
 
 
*منظور از فلج اطفال، قطره خوراکی فلج اطفال است.
               ** واکسن هپاتیت ب کودکان نارس با وزن کمتر از 2000 گرم چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشند در 4 نوبت ( بدو تولد، یکماهگی، دو ماهگی و 6 ماهگی) انجام می‌شود.
              ***پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان بایستی تزریق شود.

 
برنامه ایمن سازی زنان سنین باروری
ایمن سازی زنان سنین باروری (49- 15 ساله ) بدون سابقه ایمن سازی با واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان *
طول دوره ایمنی
درصد محافظت
حداقل فاصله
نوبت
0
0
-
اول
سه سال
80
یک ماه
دوم
پنج سال
95
شش ماه
سوم
ده سال
99
یک سال
چهارم
تا پایان سن باروری **
99
یک سال
پنجم
*   زنان سنین باروری دارای سابقه واکسیناسیون، باید با احتساب واکسنهای قبلی طبق این جدول واکسیناسیون را ادامه دهند.
**    برای حفظ ایمنی کافی پس از پنج نوبت، واکسن دوگانه بزرگسالان باید هر ده سال یکبار تکرار شود.