فعالیت ها و برنامه ها

  فعالیت ها و برنامه ها                                                                                                               

1ـ انجام آزمایشات سل : بررسی موارد مشکوک به بیماری سل از طریق تهیه لام مستقیم از خلط بیماران ارجاع داده شده 0
2ـ التور : پیگیری وتشخیص موارد مشکوک به بیماری وبا وانجام آزمایشات تشخیصی مربوط به التور 0 آزمایش التور برروی نمونه های ارسالی توسط بهورزان مستقر درخانه های بهداشت انجام می گیرد کلیه مشخصات مربوط به بیمار در فرم های مربوط نمونه های ارسالی توسط بهورزان مستقر درخانه های بهداشت انجام می گیرد کلیه مشخصات مربوط به بیمار در فرم های مربوط به نمونه های التور تکمیل گردیده همراه نمونه به آزمایشگاه ارسال می گردد مشخصات کامل فرد وتاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه وتاریخ انجام آزمایش ونام پرسنل فنی انجام دهنده آزمایش دردفتر التور موجود درآزمایشگاه ثبت می گردد نمونه های ارسالی توسط محیط کری بلر به آزمایشگاه منتقل گردیده وابتدا بر روی محیط Tcbs و آب پپتونه قلیایی پاساژ داده میشود وپس از 6ـ 4 ساعت مجددا روی محیط TCBS
منتقل میشود درصورت ظهور کلنی های مشکوک به ویبریو کلرا بررسی افتراقی وتستهای سرولوژی جهت تشخیص نهایی انجام می گیرد 0
3ـ مالاریا : لامهای مالاریا که توسط بهورزان از افراد مشکوک تهیه میشود همراه با فرم مخصوص که توسط بهورز تکمیل می گیرد به آزمایشگاه ارسال میشود مشخصات لازم که توسط بهورز تکمیل می گردد از قبیل مشخص کردن نام ونام خانوادگی ـ جنس ـ سن فعال یا غیر فعال بودن و 000 نمونه ها ی دریافتی توسط آزمایشگاه ابتدا در دفاتر مخصوص ثبت گردیده وسپس لام ها توسط رنگ آمیزی کیمیا رنگ شده وتوسط پرسنل آموزش دیده بررسی
 می گردد وجواب ها به رابطین تحویل داده میشود0
 
3ـ دیابت :
بررسی وانجام آزمایش برروی بیماران معرفی شده توسط درمانگاه ها وانجام طرحهای غربالگری دیابت 0
4ـ غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان :
غربالگری هیپو تیروئیدی توسط نیروی آموزش دیده برروی نوزادان 3 تا 5 روزه انجام می گیرد ونمونه ها ی گرفته شده جهت انجام آزمایش TSH از طریق پست به کرمانشاه ارسال می گردد0
 5ـ بیماریهای منتقله از طریق آب

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۰۹