مسئول روابط عمومی شبکه: 

مهدی رحیمی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری  

ارتباط با واحد روابط عمومی: mehdirahimi414@yahoo.com

 روابط عمومی صحنه 1402