سرپرست مرکزسرپرست مرکز :

دکتر مریم حصاری

پزشک عمومی

_________________________________________________________________________________________

ساعت کار مرکز : 8 صبح تا 4 بعد از ظهر