تماس سریع با سرپرست شبکه

تلفن تماس با دفتر مدیر شبکه :

                                                              48327374

 

ارتباط مستقیم با مدیر شبکه از طریق ایمیل :

email : ehsan.mehri@kums.ac.ir