دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

کلیات گروه

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماری های شایع استان از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری  (Burden of Disease) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک، آندمیک، طغیان (Out Break) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید .تابتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت استان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

اهم وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

1-  مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا، کشور و بویژه استان
2- برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح استان
3-مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها
4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
5 -جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
7 -برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC
9-شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی 

10-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۳۶