سرپرست مرکز

 

سرپرست مرکز :

 
دکتر مهرداد اکرادی

دکتر مهرداد اکرادی

پزشک عمومی



ساعت کار مرکز : 8 صبح تا 4 بعداز ظهر