معرفی شبکه

شبکه بهداشت شهرستان صحنه در سال 1374 از مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جدا و بطور مستقل شروع به فعالیت نمود.

آدرس: شهرستان صحنه، بلوار امام خمینی (ره)، جنب فرمانداری، کد پستی 6746153544  

تماس با شبکه: 48327374 

تماس با مرکز بهداشت: 48332081

کد اقتصادی: 411399957843

شناسه ملی: 14000277441

رایان نامه :  mb_sahneh@yahoo.com


تعداد پرسنل بیمارستان:  
270                                                                           

تعداد پرسنل مرکز بهداشت: 262                                       

تعداد پایگاه شهری: 4

تعداد مراکز روستایی: 4

تعداد پایگاه شهری/ روستایی: 2 

تعداد خانه های بهداشت: 47

مرکز شبانه روزی: 1 


تاریخ بروزرسانی : ۲ آذر ۱۴۰۱ ۲۱:۲۲

اطلاعات بیشتر :