معرفی شبکه

شبکه بهداشت شهرستان صحنه در سال 1374 از مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه جدا و بطور مستقل شروع به فعالیت نمود.

آدرس : شهرستان صحنه، خیابان انقلاب، جنب فرمانداری، کد پستی 6746153544  

تماس با شبکه : 48327374 

تماس با مرکز بهداشت : 48332081

کد اقتصادی : 411399957843

شناسه ملی : 14000277441

رایان نامه :  mb_sahneh@yahoo.com


تعداد پرسنل رسمی :   
221                                      

تعداد پرسنل پیمانی :    8                                              

تعداد پرسنل قراردادی :    38                                        

تعداد پایگاه شهری : 4

تعداد مراکز روستایی : 6

تعداد خانه های بهداشت : 49