بیماریهای منتقله از طریق آب ومواد غذایی

آزمایشگاه‌های بهداشتی استان مسئول انجام آزمایشات میکربی تشخیص بیماری‌های منتقله از آب و غذا ( شامل جرم‌های اشرشیا کلی ، استافیلوکوک ، شیگلا و سالمونلا و ...) می‌باشند و در صورت جداسازی مورد مثبت ، نمونه به آزمایشگاه مرجع التور در شهرستان کرمانشاه ارسال می‌گردد